ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING KRAV MAGA UNION (KMU)
AANMELDEN

Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier/automatisch incasso contract volledig in te vullen en (af te geven of) op te sturen. Het lidmaatschap vangt aan, nadat Stichting Krav Maga Union, hierna te noemen KMU, het inschrijfformulier heeft ontvangen, op de datum zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven.

VERLENGEN
De periode van inschrijving wordt steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging gedaan op een dag in de voorafgaande maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Schriftelijk kan zijn door middel van het opzegformulier op de persoonlijke inlogpagina.

BETALEN
De betaling van de verschuldigde contributie, dient per de 27e van elke maand voldaan te worden. Betaling dient te geschieden via automatisch incasso. Het incasseren van de maandelijkse contributie heeft geen verband met het wel of niet deelnemen aan de trainingen door het lid.

IN GEBREKE
Indien betaling op de hierboven omschreven wijze achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt het te betalen bedrag omgezet naar een te betalen iDeal link. Het lid krijgt dan twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid. Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van KMU om de overeenkomst te ontbinden,wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting. Het lid kan dan de toegang tot de vestiging worden geweigerd zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

AANPASSEN LESGELD
De contributie, welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door KMU worden aangepast. De cursist heeft wel het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen, indien deze de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren.

AANPASSEN LESTIJDEN
KMU behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen en schoolvakanties is KMU gerechtigd gesloten te zijn zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave. Restitutie van de contributie, kleding of materiaal wordt niet verleend. Op de dagen dat de instructeur afwezig is wegens training, cursus of ziekte zal getracht worden een vervanger te vinden voor het geven van een les/training. Mogelijk zal, bij het niet tijdig vinden van een vervanger, de les komen te vervallen.

OPZEGGEN
Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door in de voorafgaande maand in te loggen en op te zeggen of schriftelijk op te zeggen. Wanneer het lid het lidmaatschap niet schriftelijk beëindigd, blijft er sprake van een overeenkomst en zal het verschuldigde bedrag van de contributie maandelijks worden geïncasseerd tot het moment van werkelijke uitschrijving, met inachtneming van de opzegtermijn van de lopende maand. Indien het lid de gegeven instructies of reglementen overtreedt, kan dit een reden zijn om het lid toegang verder te ontzeggen, evenals de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

AANSPRAKELIJKHEID
Het gebruik maken van apparatuur en materiaal is geheel voor eigen risico van het lid. KMU aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid. KMU aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid. De instructeur doceert een systeem waarbij het aanraken van de cursisten onvermijdelijk is en is daardoor genoodzaakt fysiek contact te maken met de cursisten. Contact, dat kan variëren van eenvoudige grepen en omvattingen tot stoot- en traptechnieken, welke een fysieke of mentale impact kunnen hebben op het lid.

NAAM-GEBRUIK EN LEERSTOF
Gebruik van logo en naam zonder toestemming van KMU kan strafrechtelijke gevolgen hebben. De aangeleerde, verworven leerstof, materieel of immaterieel, mag niet verhuurd of verkocht worden ten einde er zelf beter van te worden in de meest ruime zin van het woord. Video-opnamen van lessen of delen van de les zijn ten strengste verboden.

KRAV MAGA GLOBAL
De cursist dient, bij deelname aan volwassenen lessen Krav Maga, zich tevens te onderwerpen aan de Lidmaatschapsvoorwaarden van KMG – NL. Deze zijn vrijblijvend op te vragen via KMG – Nederland en www.kmgnl.nl

OPVRAGEN
De algemene voorwaarden en de huisregels van KMU zijn te allen tijde via het personeel van de sportschool op te vragen en via www.kravmagaunion.nl. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van KMU te accepteren.